Naihanchi Shodan | Seitwärts kämpfen
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Nipaipo |
28 Schritte
Niju Shiho |
24 Schritte
Niseshi |
24 Schritte

Patsai Sho | Sturm auf die Festung
Patsai Sho Yabu Kentsu
Patsai Dai
Patsai Oyodamari Peichin
Patsai Matsumura Sokon
Pechurin |
108 Hände
Pinan Shodan|
Friedfertiger Geist
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan

Saifa (chin.)| Der letzte Hauptpunkt
Saifa (okin.)
Sanchin |
3 Phasen
Senseiru (chin.) |
36 Hände
Senseiru (okin.)
Seipa |
Die Form des Drachens
Seisan Shorei (chin.)|
Halber Mond
Seisan Shorin (okin.)
Seiunchin |
Auge des Zyklons
Shimpa |
Brechen oder Reißen
Shisochin |
4 kämpfende Affen

weiter...

Karate

| Kata | Die Formen |

Karate Kobudo Tai Chi
shorinjiryukaratepeitz
WIKIPEDIA
facebook
renweb1
shorinji-ryu
Butokukai Germany | Der Verband